نگاهی به آغاز سیر انتقال معارف از صدر اسلام

اسلام در شبه جزیره عربستان ظهور می‌کند؛ جایی که به علت آب و هوای سخت و خشکش مردم مجبور به زندگی صحرا نشینی‌اند و از لحاظ وجود تمدن از فقیرترین جوامع است؛ در جامعه ۱۴۰۰ سال قبل از اسلام، اعتقاد مذهبی مردم شبه جزیره عمدتا به چهار دسته تقسیم می‌شده است: یهودیت و مسیحیت در برخی از قبایل دیده می‌شود، تعداد اندکی از مردم حنیفی و پیرو ابراهیم‌اند و اکثریت قبایل مشرک‌اند. ادامه