بررسی دو رویکرد عقل‌گرایی انتقادی و ایمان‌گرایی

پس از آن‌که در بخش نخست نوشته به ضرورت بررسی رویکردهای موجود در پذیرش یا رد باورهای دینی پرداخته شد، اکنون به ادامه بررسی رویکردهای مختلف در این زمینه می‌پردازیم. در ابتدا به بررسی مفهوم «ایمان‌گرایی»‌ می‌پردازیم و در ادامه با نقد این رویکرد، درباره رویکرد دیگری به نام «عقل‌گرایی انتقادی» خواهیم پرداخت. ادامه